Algemene voorwaarden

Deuvo Gietvloeren / Algemene voorwaarden

Algemene en garantievoorwaarden
Deuvo Gietvloeren

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
Artikel 2 Garanties en gebreken
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
Artikel 4 Kleur, samenstelling en uitvoering
Artikel 5 Algemene voorbereiding door u als afnemer
Artikel 6 Belangrijke aandachtspunten voor u als afnemer, m.b.t. de voorbereiding van de ondergronden
Artikel 7 Inschakeling derden
Artikel 8 Meer- en minderwerk
Artikel 9 Risico’s en overmacht
Artikel 10 Oplevering en goedkeuring
Artikel 11 Annulering
Artikel 12 Betaling
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen
——-

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes met Deuvo Gietvloeren aangaande verlening van diensten en/of levering van zaken. Deze voorwaarden gelden ook voor alle uit die overeenkomsten en offertes voortvloeiende afspraken.
b. U geeft door het plaatsen van een opdracht aan akkoord te gaan met de door Deuvo Gietvloeren gestelde leveringsvoorwaarden.
c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn alleen geldig als u deze schriftelijk/per mail met Deuvo Gietvloeren bent overeengekomen.
d. Elke offerte/aanbieding van Deuvo Gietvloeren is vrijblijvend.

Artikel 2 Garanties en gebreken
a. Deuvo Gietvloeren waarborgt de goede kwaliteit van haar producten en garandeert dat ze geschikt zijn voor het doel waarvoor deze producten zijn aangebracht. Op haar gietvloeren verleent Deuvo Gietvloeren een garantie voor een periode  van 3 jaar, afbouwend, voor Beton-Ciré 3 jaar, afbouwend. Onder garantie valt ook de vloeistofdichtheid van de Deuvo-gietvloer en -wand in de doucheruimtes, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.
b. De gestelde garantieperiode gaat in ná oplevering van het werk.
c. Een beroep op garantie door u als afnemer, is alleen mogelijk als en nadat u uw betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan.
d. Constateert u gebreken, stelt u Deuvo Gietvloeren hiervan dan binnen 14 dagen na oplevering per mail op de hoogte, om gebruik te kunnen maken van de garanties.
e. De volgende gebreken vallen NIET onder de garantie:
– scheurvorming of adervorming in een Deuvo-product, als gevolg van constructieve werking of verzakking van het pand;
–  vochtwerking in de ondergrond en slijtage door gebruik, lekkage van leidingen of de vloerverwarming.
– onvoorziene lekkages in beneden- of bovenruimtes. Het project dient wind- en waterdicht te worden aangeboden door de afnemer.
f. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij de betreffende vloer of wand herstellen/vervangen.
Bij uitvoer van garantiewerkzaamheden, is het van belang dat u als afnemer de adviezen en instructies van Deuvo Gietvloeren opvolgt. Deze instructies worden ter plaatse met u als afnemer doorgenomen.
g. Een beroep op garantie kunt u schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven (per mail )bij Deuvo Gietvloeren indienen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
a. De geoffreerde prijzen zijn geldig tot de vervaldatum van de offerte.
b. De gehanteerde prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief 21% btw, tenzij anders met u is overeengekomen.
Let op: is uw woning ouder dan 2 jaar, dan geldt een btw-tarief van 9%.
c. Voor de prijsopgave in de offerte gaan we ervan uit dat de ruimte(s) en de ondergronden waarop Deuvo Gietvloeren haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist.
d. De prijsopgave in de offerte is opgesteld exclusief eventueel nader overeen te komen meer- of minderwerk. Als daarvan sprake is, wordt dit tijdens het werkbezoek dat Deuvo Gietvloeren 3 weken vóór aanvang van de applicatie bij  u aflegt, met u afgestemd. Nadere voorwaarden over meer- en minderwerk vindt u in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
e. Voor facturering geldt het daadwerkelijke aantal gelegde vierkante meters – zoals door Deuvo Gietvloeren gemeten in het werk – tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen.
f. De prijs per vierkante meter is gebaseerd op staffelprijzen. Een verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing van de vierkantemeterprijs van de verstrekte opdracht. Wanneer het aantal vierkante meters stijgt, zakt de meterprijs, en andersom.
Gehanteerd wordt de staffelprijs die geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Eventuele aangeboden acties en/of kortingen blijven uiteraard van kracht.

Artikel 4 Kleur, samenstelling en uitvoering
a. De hoeveelheden aan materiaal, de dikte van de vloeren en het afschot dat Deuvo Gietvloeren opgeeft, zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer of wand. Afwijkingen in kleur komen voor, en horen bij de aard van het type product. Oneffenheden in de ondergrond worden bij toepassing in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat van de vloer of wand, tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk met u is overeengekomen.
b. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet u voor vloer of wand rekening houden met het volgende:
* lichte oneffenheden of aanzetten kunnen voorkomen;
* stof, haartjes, vliegen of andere insecten, kunnen invallen in de toplaag;
* bij scheurvorming in de ondergrond, is in de vloer doortekening in de vorm van een ader mogelijk, in de wand is tevens scheurvorming mogelijk.
c. Deuvo’s UV-filters en alifatische kunststoffen* bieden de vloer de hoogst mogelijke UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan – afhankelijk van de kleur – op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden, zoals bij direct zonlicht en bij openslaande deuren. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren, zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van de kleur zoals die was op het moment van oplevering.
d. Beton-Ciré is niet gevoelig voor verkleuring, maar ook bij dit materiaal geldt dat zoals bij elk product op termijn toch een zekere mate van verkleuring kan optreden.
Let op: Wij kiezen er nadrukkelijk niet voor om te werken met epoxy-vloeren. Epoxy is een hard materiaal. Hierbij ontstaan de meeste klachten over krassen, scheurvorming en verkleuringen.
e. Vanwege het vloeibare karakter van de Deuvo-gietvloer en het feit dat de vloer met de hand wordt gegoten, is er altijd een lichte glooiing te zien langs de plinten c.q. de muur waarlangs de vloer wordt gelegd. Plinten dienen daarom bij voorkeur pas na oplevering door u als afnemer te worden geschilderd.
f. Vanwege de structuur en samenstelling van de wandafwerking, en het feit dat deze met de hand wordt aangebracht, zullen er altijd lichte oneffenheden te zien zijn in de wandafwerking.
g. Deuvo-betonlook-vloersystemen worden op locatie op de dekvloer aangebracht. Twee kleuren worden in een blik gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer, vindt verdere vermenging van de kleuren plaats.
– Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald, en per project kan verschillen.
– Deze werkwijze impliceert ook dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in het project, kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van Deuvo-betonlook-vloersystemen.
h. Vloer en wand zijn niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Leest u daarom vóór gebruik het onderhoudsadvies goed door.

Artikel 5 Algemene voorbereiding door u als afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat u als afnemer:
a. de ruimte waarin de vloer of wand wordt geplaatst, ontruimd, schoon en tochtvrij houdt. Ramen en deuren moeten kunnen sluiten. Er moet tevens afdoende verlichting aan het plafond aanwezig zijn.
b. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk doorgeeft, maar in elk geval 3 weken van tevoren. Alleen zó kan Deuvo Gietvloeren u de gewenste planningsdatum garanderen;
c. voorkomt dat 3 weken of zelfs nog korter vóór aanvang van de toepassing planningswijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen op deze korte termijn, leiden tot een kostenpost van € 750,- per uitgestelde week voor onder andere opslag van materialen, en mogelijk tot planningsvertraging.
d. voorkomt dat het project in de toepassingsweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van arbeidsuren voor dat project;
e. na voltooiing van het werk de vloer en wand 72 uur niet betreedt en/of belast, en dat de vloer en/of wand de eerste 72 uur na voltooiing niet in aanraking komt met vloeistoffen.
Let op: Laat de eerste 2 weken na het leggen van de vloer geen water/plassen staan op de vloer, in verband met het doorharden van de watergedragen laklaag.


Artikel 6 Belangrijke aandachtspunten voor u als afnemer, m.b.t. voorbereiding van de ondergronden
Vochtmeting door Deuvo vindt voorafgaand aan de applicatie met een vochtmeter plaats.
Het vochtpercentage van de ondervloer mag niet meer zijn dan 2,5%.
NB: deze meting dient slechts als een extra controle voor u als afnemer. Omdat het om een steekproef gaat, kan deze niet volledig uitsluitsel bieden tegen het voorkomen van restvocht, en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking. Zorg daarom dat u de regel volgt, dat de vloer 1,5 week per cm vloerdikte heeft gedroogd en 2 weken voor de start van de applicatie niet meer met vocht wordt belast.
Let op: wanneer bij meting blijkt dat het vochtpercentage van de ondervloer het gestelde maximum van 2,5% overstijgt, komen de met u overeengekomen garanties te vervallen, of zal de aanvang van de werkzaamheden tegen meerkosten opnieuw met u als afnemer worden ingepland.
A. Voor cementgebonden /anhydriet* en betonnen ondergronden, geldt:
1. Plaats waterdichte folie onder de dekvloer, om optrekkend vocht te voorkomen.
2. Draag zorg voor een vlakke, strakke ondergrond van goede kwaliteit, vóór aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet zanderig zijn en is bij voorkeur afgepapt*.. Op de vloer moet geen lijmlaag voorkomen.
3. Breng een afschot van 1,5 cm per m2 aan in doucheruimtes.
4. De aanwezigheid van de benodigde dilatatie-* en/of schijnvoegen in de ondergrond, zoals geachte te worden zijn aangebracht volgens de geldende NEN-normen 2742-2007 en NEN-2747-2001. De hoeveelheid en locatie dienen door de aannemer of dekvloerleverancier te worden bepaald.
B. Voor de cementgebonden of betonnen ondergronden geldt:
1. Een vochtpercentage in de ondergrond bij beton van niet hoger dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%.
C. Voor anhydriet* gebonden ondergronden geldt:
1. Een vochtpercentage in de ondergrond dat niet hoger is dan 0,5%.
D. Voor houten ondergronden geldt dat:
1. de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met Fermacell* 1 x 28 mm.
2. de platen volgens voorschrift in de ruimte zijn geacclimatiseerd, voordat ze worden aangebracht.
3. er voor een deugdelijke plaatsing van de ondergrond is gezorgd en dat deze is berekend op de belasting van het gebruik.
4. bij applicatie op houten ondergronden (lees: ook underlayment, multiplex, Fermacell, parket) is door werking van de ondergrond (bijvoorbeeld als gevolg van verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en/of belasting) een doortekening van platen of schrootjes in de Deuvo-gietvloer mogelijk.
E. Voor Beton-Ciré geldt:
1. een sauskleurige, minimaal 16 mm dikke, gipsgestuucte ondergrond, zodat leidingen en reparaties zich niet aftekenen in het voorbereide stucwerk.
2. een vochtpercentage in de ondergrond dat niet hoger ligt dan 1%, wat een droogtijd inhoudt van in de regel 2 weken.
3. dat in natte ruimtes de binnenhoeken van de wandafwerking worden afgekit. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. De hierboven opgesomde voorbereiding voor de ondergronden zijn heel belangrijk voor een goede oplevering van uw betongietvloer of -wand.
De voorbereiding beïnvloedt in grote mate het kwalitatieve eindresultaat.
Kunnen de punten zoals hierboven vermeld niet door u worden nagekomen, dan proberen wij u daarmee te helpen. Houdt u dan wel rekening met meerkosten, die mogelijk moeten worden gemaakt, al proberen we dat te voorkomen. Zijn ze onoverkomelijk, dan bespreken we dat tijdig met u. Een goede en open communicatie en samenwerking is onmisbaar voor het behalen van het mooiste eindresultaat.
Let op: Deuvo Gietvloeren adviseert u in natte ruimtes sanitaire plinten te (laten) plaatsen, om vocht onder de vloer tegen te gaan. In andere gevallen (bij geen plaatsing van sanitaire plinten) kan Deuvo Gietvloeren in geval er vocht onder de vloer optreedt, geen garanties verstrekken.

Artikel 7 Inschakeling derden
Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben zowel u als afnemer als Deuvo Gietvloeren het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 8 Meer- en minderwerk
a. Wensen voor meer- en minderwerk dient u schriftelijk bij Deuvo Gietvloeren in te dienen. Deze worden meegenomen in het werkbezoek dat Deuvo Gietvloeren 3 weken voorafgaand aan de applicatie bij u aflegt. Zie ook Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.
b. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
– bij wijzigingen als onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen in verrekenbare of geschatte hoeveelheden vloermateriaal;
– in andere gevallen waarbij meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.
c. Verrekening van kosten van meer- en/of minderwerk vindt ineens plaats bij eindafrekening, tenzij u dit als afnemer met Deuvo Gietvloeren schriftelijk anders overeenkomt.

Artikel 9 Risico’s en overmacht
a. Krijgt u als afnemer te maken met onvoorziene omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, maakt u dit dan minimaal 5 dagen vóór applicatie telefonisch of per mail kenbaar aan Deuvo Gietvloeren. Stelt u Deuvo Gietvloeren hiervan pas na deze gestelde termijn op de hoogte, dan zijn wij genoodzaakt u € 600,-  per extra benodigde werkdag in rekening te brengen.
Let op: Bij herstelwerkzaamheden is het de bedoeling dat u de ruimte(s) oplevert zoals beschreven in Artikel 6.

Artikel 10 Oplevering en goedkeuring
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Wanneer Deuvo Gietvloeren de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar(op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Deuvo Gietvloeren is bij grote projecten gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten.
Facturatie vindt vooraf plaats middels een totaalfactuur voor alle deelwerkzaamheden samen.

Let op: bij grote projecten geldt de volgende verdeling:
– 30% voorafgaand aan de applicatie
– 60% bij aanvang van de werkzaamheden
– 30% bij oplevering van de werkzaamheden.

Artikel 11 Annulering

 1. U kunt de overeenkomst tot 6 weken vóór uitvoering van de opdracht kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor uitvoering van de opdracht brengt Deuvo Gietvloeren 15% van de in de opdracht opgenomen prijs in rekening.
 3. Bij annulering binnen een termijn van 4 tot 3 weken vóór uitvoering van de opdracht, brengen wij 30% van de opgenomen prijs in rekening.
 4. Bij annulering binnen 3 weken vóór de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden, brengt Deuvo Gietvloeren 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 12 Betaling
a. U bent als afnemer verplicht de facturen van Deuvo Gietvloeren uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de applicatie te hebben voldaan.
b. Bij niet-tijdige betaling bent u als afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6, 119a BW*.
c. Daarnaast bent u als afnemer bij niet-tijdige betaling (zie artikel 12, sub a.) de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 450,- verschuldigd, die Deuvo Gietvloeren moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.
Let op: indien genoemde facturen niet voortijdig, binnen de gestelde termijn, zijn voldaan, worden de geplande werkzaamheden uitgesteld en voor een later tijdstip ingepland. Lopende projecten hebben daarbij voorrang, waardoor wij u geen definitieve garanties kunnen bieden betreffende een nieuwe termijn.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
a. Deuvo Gietvloeren stelt zich verantwoordelijk voor schade aan de ruimte van de afnemer waarin de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door de aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers, of transporteurs is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding, wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade is gedekt door een verzekering ten behoeve van Deuvo Gietvloeren.
b. Deuvo Gietvloeren is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk, in geval de schade aan Deuvo Gietvloeren is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van Deuvo Gietvloeren voor de door de afnemer geleden schade, bedraagt maximaal het bedrag van de totale opdracht.

Artikel 14 Toepasselijk Recht en Geschillen
a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Deuvo Gietvloeren en haar afnemers, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Deuvo Gietvloeren en haar afnemers, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor kwaliteitscontrole of bindende advies Algemene voorwaarden Deuvo Gietvloeren per datum …
Later toevoegen: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister, onder Nr. …

Verklarende definities

* Anhydriet is de ongehydrateerde variant van gips (calciumsulfaat).
* Afpappen is het nawissen van een verse cementgebonden dekvloer met een cementpap.
* Alifatische kunststoffen zijn biologisch afbreekbare kunststoffen met een koolstofverbinding
* Een dilatatievoeg is een voeg die als functie heeft om het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren door deze geïntroduceerde spanningen.
* Een schijnvoeg is een schijnbare voeg in metsel- of pleisterwerk.
* Fermacell: gipsvezelplaten.
* Verwijzing Burgerlijk Wetboek, zie artikel 12, onder b: http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel119a
* Offerte: een aanbieding van Deuvo Gietvloeren aan een afnemer.

Deuvo - werkwijze

[wd_call_to_action layout=”-invers” title=”INSPIRATIE” text=”Bent u nog niet helemaal zeker van de kleur? Neem een kijkje in ons overzicht van een aantal gerealiseerde projecten. U ziet direct wat de vloer kan doen met de inrichting.” button_text=”INSPIRATIE” button_url=”url:https%3A%2F%2Fdeuvo-gietvloeren.nl%2Finspiratie%2F|||”]

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,pinterest,linkedin,mail,whatsapp,telegram” morebutton=”1″ morebutton_icon=”plus” counters=0 style=”icon_hover” message=”yes” template=”17″ nospace=”yes” flex=”yes” point_type=”simple”]

  Informatie aanvragen

  Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Aangezien wij de ambachtslieden zijn die de vloer gieten, kan het zijn dat wij overdag niet direct reageren.
  Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord dat wij uw gegevens opslaan en verwerken.

  [wd_count_up image_checkbox=”yes” title=”GENERATIES ACTIEF” countto=”3″ image=”595″][wd_count_up image_checkbox=”yes” title=”VERKOPERS” countto=”0″ image=”595″][wd_count_up image_checkbox=”yes” title=”KLEUREN” countto=”999999″ image=”595″]